Işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeli 2015-10-09

Işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeli

 1. Fatih Özcan
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1
  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işyeri hekimleri, diğer sağlık personelleri, eğitim kurumları ve eğiticilerin, nitelik, eğitim, denetim ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarını ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2
  – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini, bu işyerlerinin işverenlerini ve işyerlerinde görev alan işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli ile eğitim kurumlarını kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3
  – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3 üncü, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4
  – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

  b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,

  c) Eğitici: Eğitim kurumlarında eğitim vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kişiyi,

  ç) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

  d) Eğitim kurumu: İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,

  e) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih ve saatleri, eğiticileri, katılımcıları ile eğitim verilen adres gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan programı,

  f) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

  g) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,

  ğ) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

  h) İtiraz Komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyonu

  ı) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,

  ifade eder.


  Taslak hakkında ki görüşlerinizi bu konu altında yazabilirsiniz, yazılan görüşler derlenerek bakanlığa iletilecektir.