Yeşil beyaz kalite ve çevre analiz laboratuvarı

Ortalama Üye Değerlendirisi:
5/5,
 • Faaliyet Yerleri:
  • Tüm Türkiye
  Yeşil Beyaz Kalite ve Çevre Analiz Laboratuarı San. Ve Tic. Ltd Şti. 23.03.2007 tarihinde 6780 numaralı resmi gazete ile kuruluşunu ilan etmiş bağımsız ve tarafsız bir laboratuardır. Günümüzde çevre kirliliğinin artmasıyla önem kazanan çevre mevzuatları doğrultusunda Trakya bölgesinde hizmet etmek için kuruluşunu gerçekleştiren laboratuarımız kaliteli ve güvenilir hizmet sunabilecek teknoloji ile donatılmış, çevre bilinci her personel tarafından özümsenmiştir.

  Müşteri memnuniyetini esas alan, tarafsızlık ve güvenilirliği ilke edinen laboratuarımız ISO 17025 Kalite Sistemini kurarak benimsediği bu olguları garanti altına almıştır. YB Dünyada ve ülkemizde olan gelişmeleri takip ederek daha iyi hizmet verebilmek için sürekli iyileşmeyi ilke edinmiştir.

  Kaliteli ve Doğru Çözümler İçin Hızlı ve Güvenilir Ölçümler
 • İSG Ölçümleri

  -Termal Konfor
  • Sıcak Ortamlar-WBGT İndeksine Göre Isının Çalışanalar Üzerindeki Baskısının Tahmini
  -Aydınlatma
  • Kapalı İşyeri Aydınlatma Ortamı
  • Açık İşyeri Güvenliği Ve Güvenlik Aydınlatma Gereksinimleri
  -Kişisel maruziyet ve çalışma ortam havası
  • Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Madde Miktarının Tayini
  • Ortamda Uçucu Organik Bileşiklerin ayrıştırılması ve buhar tayini
  • Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi değerlendirmesi
  • İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini ve bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini
  • İnsanın Tüm Vücut Titreşimine Maruz Kalmasının Değerlendirilmesi-Binalarda Sürekli Titreşim ve Darbe İle Meydana Gelen Titreşim
  • Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
  • Formaldehit
  • İnorganik Asitler (HF, HCl, H3PO4, HBr, HNO3, H2SO4)
  • İşyeri Atmosferi - Detektör Tüplü Kısa Süreli Ölçüm (O3, O2, CO2, SO2, CO, NO, NO2)
  • Amonyak
  • Ağır Metal Tayini
  Çevresel Gürültü ve Akustik
  • Çok Kaynaklı sanayi Yapılarının Ses Basınçlarının Ölçülmesi Ve Ses Güçlerinin Hesaplanması
  • Çeşitli Gürültü Kaynakları Ve Çevreleri için Uygulana Bilecek Tahmin Yöntemi
  • Ses Kaynaklarının Ses Basınç Düzeylerinin Ölçülmesi Yoluyla Ses Güçlerinin Saptanması (Mühendislik Metodu)
  • Ses Kaynaklarının Ses Basınç Düzeylerinin Ölçülmesi Yoluyla Ses Güçlerinin Saptanması (Gözlem Metodu)
  • Çevresel Gürültünün Tanımlanması Saptanması Ve Ölçülmesi
  Su / Atık Su Analizleri
  • pH
  • İletkenlik
  • Tuzluluk
  • Sıcaklık
  • Askıda Katı Madde (AKM)
  • Çökebilen Katı Madde Tayini
  • Çözünmüş Oksijen ve Oksijen Doygunluğu Tayini
  • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)
  • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
  • Florür
  • Fosfat Fosforu / Orto Fosfat
  • Toplam Fosfor
  • Klorofil-a
  • Krom 6+ (Cr 6+)
  • Toplam Krom
  • Amonyak / Amonyak Azotu
  • Nitrit /ve Nitrit Azotu
  • Nitrat / Nitrat Azotu
  • Toplam Azot
  • Klorür Tayini
  • Serbest Klor / Aktif Klor
  • Sülfür
  • Sülfit
  • Sülfat
  • Serbest Siyanür
  • Toplam Siyanür
  • Toplam Kjeldahl Azotu
  • Yağ ve Gres
  • Yüzey Aktif Maddeler
  • Fenol
  • Bulanıklık
  • Renk
  • Toplam sertlik
  • Asitide
  • Toplam Alkalinite
  • Hidrokarbonlar
  • Mineral Yağlar ve Türevleri
  • Toplam Pestisitler (Organoklorlu Pestisitler)
  • PAHs
  • Fenoller
  • (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar)
  • Toplam Metaller İçin Önişlemler
  • As, Se, B, Na, Mg, Al, P, K, Ca, V, Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba, Hg, Pb, Be, Li, Si, Sn, Tl
  • Bor (B)
  • Silisyum (Si)
  • SAR
  • (Sodyum Adsorbsiyon Oranı)
  • Toplam Organik Karbon(TOC)
  Mikrobiyolojik Analizler
  • Escherichia Coli, Fekal Koliform ve Koliform Bakterilerin Tespiti
  • Fekal Streptokok (Enterekok)
  • Salmonella
  Deniz Suyu Analizleri
  • pH
  • Askıda Katı Madde (AKM)
  • Işık Geçirgenliği
  • İletkenlik
  • Çözünmüş Oksijen ve Oksijen Doygunluğu Tayini
  • Parçalanabilir Organik Kirleticiler
  • Nitrit / Nitrit Azotu
  • Nitrat / Nitrat Azotu
  • Amonyak/ Amonyak Azotu, Amonyum
  • Toplam Azot
  • Toplam Fosfor
  • Klorofil-a
  • Arsenik ,Bakır, Civa, Çinko, Kadmiyum,Krom, Kurşun,Nikel
  • Ham Petrol ve Petrol Türevleri
  • Fenoller
  • Toplam Organik Karbon(TOC)
  Atık Analizi
  • Ön İşlem (Eluat Hazırlama)
  • Klorür Tayini
  • Sülfat
  • Florür
  • Fenol (Fenol İndeksi)
  • Toplam Çözünmüş
  • Katı Madde
  • Ağır Metal Analizleri (B,As, Se, Ba, Mo, Civa (Hg), T.Cr, Sb, Cu, Ni, Cd, Zn, Pb)
  • BTEX
  • PCBs (Poli Klorlu Bifeniller)
  • Mineral Yağlar ve Türevleri
  • LOİ (Yanma Kaybı)
  • Toplam Organik Karbon(TOC)
  • Çözünmüş Organik Kardon (DOC)
  Atık Yağ Analizleri
  • Metal Analizleri (Arsenik, Kadminyum, Krom, Kurşun)
  • Ön İşlem
  • PCBs (Poli Klorlu Bifeniller )
  • Parlama Noktası
  Arıtma Çamuru Analizleri
  • Ön İşlem (Eluat Hazırlama)
  • Klorür Tayini
  • Sülfat
  • Florür
  • Fenol (Fenol İndeksi)
  • Toplam Çözünmüş
  • Katı Madde
  • Ağır metal analizleri (B,As, Se, Ba, Mo, Civa (Hg), T.Cr, Sb, Cu, Ni, Cd, Zn, Pb)
  • BTEX
  • PCBs (Poli Klorlu Bifeniller )
  • Mineral Yağlar ve Türevleri
  • LOİ (Yanma Kaybı)
  • Toprak Analizleri
  • Ön İşlem
  • PAHs (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar)
  • Pestisitler (Organoklorlu Pestisitler)
  • Metal Analizleri (Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Civa, Çinko, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kobalt, Krom(toplam), Kurşun, Molibden, Nikel, Selenyum, Talyum, Vanadyum)
  • Benzen, Etil Benzen, Toluen, m-Ksilen, o-Ksilen, p-Ksilen
  • Toplam Organik Karbon(TOC)
  • Çözünmüş Organik Kardon (DOC)
  Toprak Analizleri
  • Ön İşlem
  • PAHs (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar)
  • Pestisitler (Organoklorlu Pestisitler)
  • Metal Analizleri (Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Civa, Çinko, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kobalt, Krom(toplam), Kurşun, Molibden, Nikel, Selenyum, Talyum, Vanadyum)
  • Benzen, Etil Benzen, Toluen, m-Ksilen, o-Ksilen, p-Ksilen

  Emisyon - İmisyon Analizleri
  • PM10
  • SO2
  • CO
  • CO2
  • O2
  • NO , NOx, NO2
  • İslilik
  • Hız
  • Nem
  • Partikül Madde
  • Uçucu Organik Bileşikler (VOC)
  • Klor Örnekleme Ve Analizi
  • Flor Örnekleme Ve Analizi
  • Metal Örneklemesi ve Analizi (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr,Cu,Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn, Ti, V)
  Numune Alma
  • Atıksu
  • Nehir ve Akarsu
  • Göl ve Gölet
  • Deniz suyu
  • Dip Sediment
  • Toprak
  • Arıtma Çamuru
  • Katı Atıklar
  • Trafolardan Numune Alma
  • Atık Yağ

Bu ilanı paylaş