Iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı 2015-10-09

Iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı

 1. Fatih Özcan
  MADDE 1 - 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “yetkilendirilmeleri,” ifadesinden sonra gelmek üzere “denetimleri,” ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “işyerlerini” ifadesinden sonra gelmek üzere “, bu işyerlerinin işverenlerini, çalışanları, işyeri sağlık ve güvenlik birimlerini, ortak sağlık güvenlik birimlerini ve ortak sağlık güvenlik birimlerinde görev alanları” ifadesi eklenmiştir.

  MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “8 inci ve 30 uncu” ifadesi “8 inci, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi ve mevcut (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

  “d) İtiraz Komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyonu,”

  “h) Toplum Sağlığı Merkezi (TSM): Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça OSGB’ ler gibi yetkilendirilen birimi,”

  MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına son cümle olarak “10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri, Bakanlıkça usul ve esasları belirlenecek eğitimleri aldığı takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilirler.” ifadesi, beşinci fıkrasına (e), (f) ve (g) bentleri ile aynı maddeye sekizinci fıkra eklenmiştir.

  “e) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtmamakla,

  f) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle,

  g) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP üzerinden bildirmekle.”

  “(8) İşverenlerce, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ile ilgili olarak 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler toplam çalışan sayısına dâhil edilmez.”

  Taslak hakkında ki görüşlerinizi bu konu altında yazabilirsiniz, yazılan görüşler derlenerek bakanlığa iletilecektir.