Kişisel Koruyucu Donanimlarla Ilgili Uyumlaştirilmiş Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 2015-10-09

Kişisel Koruyucu Donanimlarla Ilgili Uyumlaştirilmiş Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

 1. Musa Kamil Ekin
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre kişisel koruyucu donanımlara ilişkin uyumlaştırılmış ulusal standartlar ve referans numaralarının belirlenmesidir.

  Uyumlaştırılmış ulusal standartlar

  MADDE 2 – (1) 12/12/2014 tarihli AB Resmî Gazetesi C serisi 445 numara altında yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi ile ilgili uyumlaştırılmış AB standartlarının listesi esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılmış ulusal standartların adları ve referans numaralarına ilişkin liste Ek-1’de verilmiştir.

  Yürürlükten kaldırılan tebliğ

  MADDE 3 – (1) 25/7/2012 tarihli ve 28364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.