Sosyal güvenliği asgari normları hakkında sözleşme 2015-10-09

Sosyal güvenliği asgari normları hakkında sözleşme

 1. Fatih Özcan
  Sosyal güvenliği asgari normları hakkında sözleşme
  102 nolu Sözleşme

  ILO Kabul Tarihi: 28 Haziran 1952
  Kanun Tarih ve Sayısı: 29 Temmuz 1971 / 1451
  Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 10 Ağustos 1971 / 13922
  Bakanlar Kurulu Kararı Tarih ve Sayısı: 1 Nisan 1974 / 7-7964
  Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 15 Ekim 1974 / 15037


  Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya davet olunarak, 4 Haziran 1952 tarihinde yaptığı 35 inci toplantısında,

  Toplantı gündeminin 5 inci maddesini teşkil eden sosyal güvenliğin asgari normları konusundaki muhtelif teklifleri kabule karar vererek,

  Bu tekliflerin bir Milletlerarası Sözleşme şeklini alması gerektiğini tesbit ederek,

  Yirmi sekiz Haziran bin dokuz yüz elli iki tarihinde "1952 Sosyal Güvenlik (Asgari Normlar) Sözleşmesi" olarak isimlendirilecek olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul etmiştir.

  BÖLÜM I

  GENEL HÜKÜMLER

  MADDE 1

  1. Bu Sözleşmede,

  a. "Mevzuatla tayin olunan" tabiri, milli mevzuatla veya milli mevzuat gereğince tayin olunan demektir.

  b. "İkamet" tabiri, mutad olarak Üye Devletin, ülkesi üzerinde ikameti, "Mukim" tabiri de, mutad olarak Üye Devletin ülkesi üzerinde ikamet eden kimseyi ifade eder

  c. "Karı" tabiri, geçimi koca tarafından sağlanan karı demektir

  d. "Dul Kadın" tabiri, kocasının ölümü tarihinde geçimi kocası tarafından sağlanan kadın demektir.

  e. "Çocuk" tabiri, mevzuatla tayin edilen şekle göre, tahsil mecburiyetinin sona erdiği yaşın altındaki bir çocuk veya 15 yaşını doldurmamış bir çocuk demektir.

  f. "Staj Devresi" tabiri, mevzuatla tayin edilen şekle göre, bir prim ödeme devresi, bir çalışma devresi, bir ikamet devresi veya bunların herhangi bir şekildeki terkibi demektir

  2. 10, 34 ve 49 uncu maddelerin tatbikatında, "yardım" tabiri, ya ilgiliye doğrudan doğruya sağlanan sağlık yardımları veya ilgilinin yaptığı masrafların kendisine ödenmesi şeklindeki bilvasıta yardımlar manasına gelir

  Devamı ektedir...