Yangindan Korunmasi Yönetmeliğine Istinaden Endüstriyel Tesis Veya Binalarin Itfaiye Raporu 2015-10-09

Yangindan Korunmasi Yönetmeliğine Istinaden Endüstriyel Tesis Veya Binalarin Itfaiye Raporu

 1. Enver Çığşar
  YANGIN ÖNLEMLERİ ALMAK SÖNDÜRMEKTEN UCUZDUR
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in (Karar Sayısı: 2007/12937
  yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 01/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

  Yeni yapı inşasında veya mevcut binalardan proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, binanın kullanım ve özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

  Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından; Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, Ruhsat talebinde bulunanlar, Yatırımcı kuruluşlar, Yapı sahipleri, İşveren veya Temsilcileri, Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar, Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludurlar.

  7126 Sayılı Sivil Savunma Kanununa göre; 1. İtfaiye Ulaşım Yollarının ve İşletmenin 4 etrafının açık olması yasal zorunluluktur.(Madde 21–22)

  2. Hidrant hattı çekilmeli, itfaiyeye su verme bağlantıları, yangın dolapları yapmak ve Şebeke suyu, yangın sırasında kullanılamayacağı durumlarda, işletmenin üretim durumuna göre yeterli kapasitede Su deposunun yapılması, Su deposundan suyu Hidrant hattına basabilmesi için yedekli su pompası ve pompayı besleyen güç kaynağının(jeneratör) olması yasal zorunluluktur.(Madde 92–93–94–95–97)

  3. Taşınabilir Yangın Söndürme Cihazları alınıp uygun yerlere konulması yasal zorunluluktur.(Madde 99)

  4. İşyeri riskine göre otomatik söndürme (sprink) sistemlerinin (sulu, köpüklü, gazlı, vb.) kurulması istenilebilir. Ancak parlayıcı-patlayıcı maddelerin depolanması, üretilmesi yapılan işletmelerde sprink sistemlerinin kurulması yasal zorunluluktur.(Madde 98)

  5. Yangın Algılama (Duman, Alev, Isı, vb.) ve Alarm (İhbar butonu/zili, sesli ve ışıklı) Acil durum aydınlatmaları, Acil çıkış/kaçış yol yön levhalarının olması yasal zorunluluktur.(Madde71–72–74–75–76–81)

  6. Fabrika Acil çıkış kapılarının dışarı doğru açılması, yönlendirilmesi ve çalışan sayısına göre yeterli miktarda olması yasal zorunluluktur.(Madde 47)

  7. Elektrik sisteminin yasa gereği topraklama ölçüm raporlarının yılda bir, aydınlatmaların exprooflu,

  Elektrik panolarının önüne yalıtımlı paspas serilmesi yasal zorunluluktur.(Madde 67)

  8.Yıldırım düşmelerine karşılık Paratoner takılması ve Paratoner için topraklama ölçüm raporlarınınsa yılda bir yapılması yasal zorunluluktur. (Madde 64) (Radyoaktif Paratoner)’lerin takılmasını TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) yasaklamıştır.

  9.Ürün Güvenlik Bilgileri (MSDS)’in uygun yerlere asılması ve itfaiyeye verilmesi yasal zorunluluktur.

  10.İşletmenin Bacası var ise temizliğinin uygun aralıklarla yapılması yasal zorunluluktur.(Madde 58)

  11.Çok katlı binalarda Yangın Kaçış Merdiveni yapılması yasal zorunluluktur.(Madde 38)

  12.İşyeri Çalışanlarından oluşan Acil Eylem Planı doğrultusunda (Yangına Müdahale-Söndürme, Arama-Kurtarma, Koordinasyon-Koruma, İlkyardım, Diğer) ekiplerin kurulması yasal zorunluluktur.(Mad.126)

  13.Yangın Güvenlik Eğitim ve Tatbikatların 6 ayda bir yapılması yasal zorunluluktur.(Madde 130)

  Sonuç olarak; Yukarıda maddeler halinde belirtilen-yasal zorunluluklar, işyerinde sağlanması halinde; işyerinin, çalışanların ve sizin güvenliğiniz açısından ne kadar önemli olduğu hepimizce bilinmelidir.