YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 2016-06-03

TÜZEL,MADEN

Etiketler:
 1. Musa Kamil Ekin
  3 Haziran 2016 CUMA
  Resmî Gazete
  Sayı : 29731

  YÖNETMELİK

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
  YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş tüzel kişi olarak yetkilendirilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması, süresinin uzatılması ve iptal edilmesi, bu tüzel kişiliklerce hazırlanan rapor, proje ve her türlü teknik belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi, çalıştıracakları elemanların nitelikleri ile ilgili hususları kapsar.