2016 Yılı Ceza Mahkemeleri Bilirkişilik Başvuruları

Enver Çığşar

B Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
1 Temmuz 2014
Konu
310
Mesaj
515
Tepki
597
Şehir
ADANA
T.C.
ADANA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İ L A N


Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Mahkemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Adana ili ve Adana iline bağlı ilçelerde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir komisyonun bilirkişi listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde, Savcılık ve Ceza Mahkemelerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere 2016 Yılı Ceza Mahkemeleri Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI:

1)Gerçek kişilerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmamak,

c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olmak,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa bile Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olmak,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya meslekî faaliyetini icra etmek,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

2) Tüzel kişilerin;

a) Halen faaliyetine devam ediyor olması,

b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.


BAŞVURU USULÜ VE TARİHİ:

Başvuru Yeri : http://
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİNİN İNTERNET SİTESİNDEN TEMİNİ İLE, başvuruların istenilen evraklarla birlikte şeffaf kapaklı naylon dosya içerisinde Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına şahsen yapılabileceği gibi,

1. Komisyona bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden ya da kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

2. Başvuru dilekçesine ilanda belirtilen belgeler eklenir. Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2015 Perşembe günü başlayıp, 30 Ekim 2015 Cuma günümesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Bilirkişiliğe ilk defa başvuruda bulunan kişiler; elektronik ortamdaki başvuru formunun sisteme kaydı yapılarak çıktısı alındıktan sonra, başvuruya ilişkin asıl evraka ek olarak diploma, sertifika gibi belgeler ile birlikte birer fotokopisinin eksiksiz olarak Komisyonumuza ibraz edilmesi veya başvuru evrakı mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla gönderildiği takdirde başvurulan Cumhuriyet Başsavcılığınca evrak asılları görülüp, fotokopilerine aslı gibidir şerhi konulduktan sonra ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başvuru evrakları ve eklerinin Komisyonumuza gönderilmesi gerekmektedir. Evrak asılları başvuru sırasında görüldükten sonra tekrar ilgililere iade edilecektir.

Elektronik ortamda çıktısı alınarak Komisyonumuza veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz edilen başvuru formları ile başvuru formunda belirtilen beyana ilişkin evrak eksiği olan müracaatlar işleme alınmayacaktır.

-2015 yılı Ceza Mahkemeleri Bilirkişi Listesindeki uzmanlık alanı ile aynı uzmanlık alanında 2016 yılı için sadece kayıt yenilemede bulunacak bilirkişiler; elektronik ortamdaki başvuru formunun çıktısı alınarak altına imza atıldıktan sonra Komisyonumuza teslim edilmesi gerekmektedir. 2015 yılı Ceza Mahkemeleri bilirkişi başvurusunda Komisyonumuza ibraz edilen evraklar haricinde 2016 yılı Ceza Mahkemeleri başvurusu için ek olarak diploma, serfika gibi belgeler vermek isteyenler ise, asılları ile birlikte birer fotokopisinin eksiksiz olarak Komisyonumuza ibraz etmeleri veya bu belgeler mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla gönderilecek ise başvurulan Cumhuriyet Başsavcılığınca evrak asılları görülüp, fotokopilerine aslı gibidir şerhi konulduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir.


BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

Gerçek kişiler için

a) Nüfus cüzdanı sureti,

b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge, (İkametgah İlmuhaberi veya Nüfus Kayıt Örneği)

c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin noter onaylı örneği veya görev yaptığı resmi kurumlarca yapılan onaylı örnekleri,

Ø Diplomanın Yurt dışından alınmış olması halinde, YÖK tarafından verilmiş olan denklik belgesinin de getirilmesi gerekmektedir.

ç) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

Ø Kamu kuruşlarında çalışanlardan; hizmet belgesi dökümü veya bulunduğu kurumda göreve başlayış tarihi ile görev unvanını belirten son bir ay içerisinde alınmış belge,

Ø Özel kuruluşlarda çalışanlardan; göreve başlayış tarihi ile görev unvanını belirten son bir ay içerisinde alınmış belge veya SGK hizmet dökümü.

Ø Mesleğini serbest olarak icra eden kişilerden; son üç yılı gösterir şekilde vergi levhası.

d) 2015 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİNE KAYITLI OLANLARIN BAŞVURU BELGESİNE (b) MADDESİNDEKİ BELGEYİ EKLEYEREK YENİDEN MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Uzmanlık alanı ile ilgili kurumların yapmış olduğu Yeterlilik Sınavını kazanan kişilerin, sınav sonucunu gösterir belge Komisyonumuzca işleme alınmayacağından, sınavı yapan kurum tarafından verilen sertifikanın getirilmesi gerekmektedir.


Tüzel kişiler için;

a)Şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi,

b)Şirketin halen faaliyetini devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belge,

c)Yukarıdaki belgelerin teminin yanı sıra listeye kabul edilen tüzel kişi adına inceleme yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:


Komisyonumuzca başvurular 30 Kasım 2015 Pazartesi tarihine kadar değerlendirilecektir.

Başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

Başvurunun reddine ilişkin karar Adana Adliyesinin resmi internet sitesinde ilan edileceği gibi 19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9. maddesinin 3. fıkrasında "Elektronik yolla tebligat muhatabın resmi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılır." hükmü gereğince elektronik ortamda e-posta adreslerine tebligat yapılacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Talepleri uygun görülen adaylar için yemin tarih ve saatini gösterir bilirkişi yemin listesi en az yedi gün süre ile Adana Adliyesinin resmi internet sitesinde ilan edilecektir. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


YEMİN:

Listeye kabul edilenlere, 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 64' üncü maddesinin 5. fıkrası uyarınca 07 Aralık 2015 Pazartesi günü Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca yemin ettirilecektir. Yemin etmeyen adaylar yeminli bilirkişi listesinde yer almayacaktır. Ayrıca Bilirkişiliğe kabul edilenlerin yemin yeri, gün ve saati ilan edilecek listede belirtilecektir.


LİSTELERİN İLANI:

Yemin eden bilirkişilerden oluşan kesinleşmiş listenin bir örneği 31 Aralık 2015 tarihine kadar Adana Adliyesinin resmi internet sitesinde elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Kesinleşmiş bilirkişi listesinin, UYAP ortamda elektronik imzalı olarak Adana İl çevresindeki Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına, mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderileceği, ayrıca Yargı Mevzuatı Bülteni ile elektronik ortamda yayımlanması amacıyla Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderileceği hususları,

İlan olunur. 02/10/2015Ramazan YILMAZ

Adalet Komisyonu Başkanı

Ali YELDAN

Cumhuriyet Başsavcısı

Adem TAŞLI

7. Ağır Ceza Mah. Başkanı
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
 

Dosyalar

Yukarı Alt