Işverenlerin Yükümlülükleri: (yapi Iş Isg Y)( Av. Hüseyin Numan Bilir)

Konu, 'Çalışma Ortamı ve Düzeni' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  1. İşveren, yapı işlerinde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu nunun 4 üncü maddesinde belirtilen işverenin yükümlülüklerinin yanında ÖZELLİKLE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI SAĞLAR;

  • Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını,

  • Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan ve ya yolların belirlenmesini,

  • Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini,

  • Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını,

  • Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırları nın belirlenmesini,

  • Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini,

  • Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılması nı,

  • Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı ala nındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesini,

  • Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini,

  • Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkile şimin dikkate alınmasını,

  • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkın da Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişi sel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafın dan kullanılmasını.

  2. Yapı alanında uygun sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, işveren ve alt işverenler;

  • Özellikle birinci fıkranın uygulanmasında asgari şartları dikkate alarak uygun tedbirleri alırlar.

  • Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordina törlerinin uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate alırlar.

  3. İnşaatta yapılan çalışmalara bizzat katılmaları halinde işveren ve alt işverenler, yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartları nın sürdürülmesi için, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini dikkate alır.

  İşveren ve alt işverenler;

  • Kanunun 19 uncu maddesine (Çalışanların Yükümlülükleri),

  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yö netmeliğinin 6 ncı maddesi (İş ekipmanı ile ilgili kurallar) ile aynı Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,

  • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkın da Yönetmeliğine uygun olarak hareket etmek zorundadır.


  22/04/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
  Yazan:Av.Hüseyin Numan BİLİR