Işyeri, Işyerinin Bildirilmesi, Devri, Intikali Ve Nakli: (ssy Sig Gnl Sağ Sig K) (3)

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
7.Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler.

8. İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, idarî para cezası uygulanır. İdarî para cezası uygulanması, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

9. İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi, bu Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. İşyeri bildirgesinin şekli ve içeriği ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar SGK tarafından çıkarılmış olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.


13/04/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
12/04/2017 GÜNÜN BİLGİSİNDEN DEVAMLA
Yazan Av. Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt