Msds (gbf) Formu Nedir?

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
940
Şehir
Ankara
Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) adı verilir.

Güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler (Madde 7)

MSDS’lerin hazırlanmasında aşağıdaki genel kuralların uygulanması gerekmektedir.
Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken bilgiler aşağıdadır:
1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,
2. Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,
3. Tehlikelerin Tanıtımı,
4. İlk Yardım Tedbirleri,
5. Yangınla Mücadele Tedbirleri,
6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,
7. Elleçleme ve Depolama şartları
8. Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,
9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
10. Kararlılık ve Tepkime halleri,
11. Toksikolojik Bilgi,
12. Ekolojik Bilgi,
13. Bertaraf Bilgileri,
14. Taşımacılık Bilgileri,
15. Mevzuat Bilgileri,
16. Diğer Bilgiler.
Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması esasları...

(1)
Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasında aşağıdaki ilkeler esastır:
a) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir maddeyi veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı bu madde veya müstahzarın profesyonel kullanıcısına 7 nci maddedeki ve Ek-1 ve Ek-2’deki bilgileri içeren bir güvenlik bilgi formu sağlar.
b) Bir müstahzarın piyasaya arzından sorumlu olan kişi, profesyonel kullanıcının talebi durumunda, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmayan, gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu ağırlıkça %1 oranında veya gaz halinde olan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu hacimce %0,2 oranında,
1) İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan madde içeren;
2) Hakkında işyerlerinde izin verilebilir maruziyet sınır değerleri bulunan bir madde içeren müstahzarlar için bir güvenlik bilgi formunu sağlar.
c) Güvenlik bilgi formu, en geç tehlikeli maddenin veya müstahzarın ilk teslimatında ve daha sonra revize edildiğinde, ücretsiz olarak verilir. Güvenlik bilgi formunun güncellenmesi durumunda; güncellenmiş form, güncellenme tarihinin 12 ay öncesine kadar geçen sürede, tehlikeli madde veya müstahzarın verildiği kullanıcılar ile depolayana güncellenme tarihini takip eden üç ay içinde iletilir ve formda güncelleme tarihi ve kaçıncı güncelleme olduğu belirtilir.
ç) Halka ve kullanıcılara satılan tehlikeli müstahzarla birlikte, insan sağlığına yönelik gerekli koruma ve güvenlik önlemlerini almaları için yeterli bilgi sağlanıyorsa, güvenlik bilgi formunun verilmesi gerekmez. Bununla birlikte, profesyonel kullanıcılar, talep ederlerse kendilerine güvenlik bilgi formu sağlanır.
d) Güvenlik bilgi formu, elektronik ortamda ve yazılı metin halinde iletilir.
e) Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır.
f) Güvenlik bilgi formları; bu Yönetmeliğin Ek-1’inde verilen örnek formata uygun olarak, 7 nci maddede öngörülen bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanır.
g) Güvenlik bilgi formuna; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen standart başlıklar ile Ek-1’de her bir standart başlık altında yer alması öngörülen alt başlıkların adları ve numaraları değiştirilmeden sırası ile yazılır.
ğ) Güvenlik bilgi formunun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa; güvenlik bilgi formunun her sayfası için aynı format kullanılır ve Ek-1’in birinci bölümünde bulunması gereken bilgiler tüm sayfalara işlenir. Ek-1’in ikinci bölümü de Ek-2’de yer alan açıklamalar göz önünde bulundurularak doldurulur. Güvenlik bilgi formunun her sayfasında toplam sayfa numarasından hangi sayfayı gösterdiği belirtilir.
h) Güvenlik bilgi formunda yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş bırakılmaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler “ilişkisi yok”, “uygulaması yok” ve “özel hüküm yok” gibi ifadelerle belirtilir.
(2) Güvenlik bilgi formunun bir kopyası ilgili kuruluşa, elektronik bir kopyası da Çevre ve Orman Bakanlığına iletilir.

Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Konular...

1.
Güvenlik Bilgi Formlarının Önemini Kavrayın
Güvenlik Bilgi Formları ürününüzün müşteriniz ile iletişim kurduğu en önemli yasal enstrümanınızdır.
Güvenlik Bilgi Formlarınızda verdiğiniz bilgilerin ürün için en doğru bilgiler olması firmanızın sorumluluğundadır ve yasal bir gerekliliktir.
Güvenlik Bilgi Formları müşterinizin ürününüzü kullanırken karşılaşacağı her tür maruziyet senaryosunu ve güvenlik raporunu içermelidir.
Güvenlik Bilgi formlarınızda ürününüze ait “Tehlike Sınıflandırılması” nın doğru şekilde yapıldığından emin olun.
2. Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Tecrübe, Birikim ve Profesyonellik İster
Güvenlik Bilgi Formları hazırlama dikkat ve zahmet gerektiren önemli bir proje işidir.
Güvenlik Bilgi Formlarında verilen bilgiler ancak binlerce referans kaynağın taranıp, dikkatlice süzüldükten sonra doğru yorumlanması ile oluşturulur.
Güvenlik Bilgi Formlarında çevre ve insan sağlığı üzerindeki tehlikeler en doğru şekilde analiz edilmeli, ürün ile ilgili doğru sınıflandırmalar yapılmalı, yorumlanmalı ve yazılmalıdır. Unutmayın bu iş ancak tecrübe ile oluşturulabilecek önemli bir birikim sonucu mümkün olur.
3. Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısının Yeterliliğinden Emin Olun.
Güvenlik Bilgi Formlarının “Yeterlilik Sahibi Kişiler” tarafından hazırlanması sizin sorumluluğunuzu paylaşması açısından çok önemlidir. Dikkatle Seçin...

GBF Hazırlayıcılarında aşağıdaki kriterleri mutlaka arayın.

– Akredite bir kuruluş tarafından verilmiş “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (GBF hazırlayıcısı) sertifikası,
– Mesleki deneyim (En az 5-8 yıl),
– Profesyonel birikim,
– Güçlü referanslar ,
– Kuvvetli bilgi bankası ve alt yapı,
– Ürünle ilgili kimyasal analiz imkanlarının varlığı,
– Uluslararası tecrübe,
– Yeni sistemlere uyum,
– Yerel ve küresel düzenlemelerle sürekli güncellenme,
– Maruziyet Senaryosu ve Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlayabilme,
– REACH Uyumlu GBF Hazırlama ve ilgili konuda referanslar,
– CLH hazırlayabilme,
-CLP/GHS uyumlu etiket ve tremcard hazırlayabilme

4. Güvenlik Bilgi Formları “Bir Kereliğine” Hazırlanmaz. Aklınızdan çıkarmayın.
Güvenlik Bilgi Formları yasalar çerçevesinde zorunlu olarak hazırlanan ve değişikliklerde revize edilmesi şart koşulmuş dokümanlardır.
Üründe veya formülasyonda yapılan bir değişiklik, hammadde değişiklikleri, yönetmeliklerle uyum çalışmaları, ürün kullanımında tespit edilen yeni bir maruziyet, sınıflandırma kriterlerinde oluşan yeni bir farklılık, form lisanının değişmesi veya diğer ülkelerin düzenlemelerine göre yeniden hazırlanması vs gibi bir çok sebeplerden GBF’ler yeniden düzenleme gerektiren bir anlamda organik formlardır. Sürekli takip, kontrol ve yönetim gerektirir.
Bu sorumluluğu vereceğiniz GBF hazırlayıcılarının sürekli revize takiplerini doğru şekilde yapması sizin için çok önemlidir.
5. Güvenlik Bilgi Formları yasalara göre “Türkçe” olarak hazırlanır.
İthal edilen ürünlere ait yabancı dildeki Güvenlik Bilgi formlarının mutlaka “Türkçe” olarak ve yerel yönetmeliklere göre tekrar yeniden düzenlenmesi gerekir.
İhraç edilen ürünlerde GBF’ler ilgili ülkenin yönetmeliklerine göre ve uluslararası taşımacılık kuralları çerçevesinde hazırlanmalıdır.
Örneğin Avrupa’ya giden ürünlere ait GBF’ler mutlaka DSD/DPD ve/veya CLP tüzüklerine göre REACH uyumlu olarak hazırlanmalıdır. (Burada geçiş süreçleri göz önünde bulundurulmalıdır)
6. Güvenlik Bilgi Formları Şirketinizdeki Kimyasal Güvenlik Yönetiminizin en önemli parçasıdır.
Güvenlik Bilgi Formları, “Küresel Uyum Sistemi” çerçevesinde firmaların ürettikleri madde, müstahzar veya eşyalar için hazırlamak zorunda oldukları çok önemli bir öğedir.
Buradan yola çıkarak ürünlerinize ait tremcard (taşımacılık acil önlem kartları), etiket, depolama sinyalizasyonları, maruziyet senaryoları, kimyasal güvenlik raporları ve değerlendirmeleri, tehlikeli kimyasalların envanterinin kaydı vs gibi bir çok unsur hazırlanır.
Kimyasal Güvenlik Yönetim ve Uyum çalışmalarınızda ortağınızı doğru seçin. Ekonomik ve etkili olan çözüm doğru ortakla çalışmaktan geçer.
 
Yukarı Alt