Kompresör

Kompresör

Kompresörler hava desteği sağlamak amacı ile pnömatik çalışma sistemlerde kullanılmaktadır. Kompresörlerin genel ilkesi dışarıdan aldığı havayı daha yüksek basınçlarda kullanıma sunmaktır.

İşletmenin ihtiyacından yüksek değerlerde basınçlı kompresör seçmek, ekonomik olarak büyük kayıplara neden olur. Kaliteli bir kompresör, kullanım süresi içinde en düşük elektrik enerjisi ile en verimli havayı elde eder. Basınçlı havası kesilen bir işletme, elektrik enerjisi kesilmiş gibidir.

1.png

Kompresör Dairesi

Kompresörler için işletmelerde kompresör dairesinin yapılması kompresörün daha sağlıklı, uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması için gereklidir. Aşağıda tipik bir yerleşim şeması gösterilmiş olup kompresör etrafında yaklaşık 1 m boşluk bırakılması gerekmektedir. Bu oda mümkün olduğunca baca gazlarından ve dış ortamda bulunan kirli havadan, tozdan arındırılmalıdır.

2.png
Kompresör Debisinde Dalgalanma (Surging)

Bir kompresör büyük miktarlarda gaz kullanılan yüksek kapasiteli bir sisteme bağlı olsun. Kompresör çalışmaya başladığı zaman sistemin gaza olan büyük ihtiyacı dolayısıyla çıkıştaki direnç çok azdır. Bu anda kompresör azami kapasitesinde çalışır. Ancak sistem kompresörün bastığı tüm gazı kullanamıyorsa giderek sistemin basıncı artar ve çıkıştaki direnç büyür. Eğer sistem, kompresör tarafından basılan gazdan daha az miktarda gaz kullanmaya devam ederse gaz akışını devam ettirmek ile bir kg gaz başına harcanan iş artar. Basma yüksekliği büyür ve sonunda kompresörün azami basma yüksekliğine ulaşır. Bu anda güvenlik amacıyla prosestat akışı durdurur. Akış durunca kompresördeki basınç, sistem basıncının altına düşer. Gaz, sistemden kompresöre doğru akmaya başlar. Bir miktar gaz kompresörden geri kaçtıktan ve sistemde kullanıldıktan sonra sistem basıncı tekrar düşer. Kompresör tekrar sisteme gaz basmaya başlar. Bir süre sonra akış tekrar durur ve geri akış başlar. Gazın bu şekilde ileri geri akışı olayına dalgalanma(surging) denir. Dalgalanma, kompresör yüksek basınçta ve minimum kapasitesinin altında çalışmaya zorlandığı zaman meydana gelir. Dalgalanmanın meydana getirdiği hızlı geri dönüşler, kompresör ve borularda şiddetli titreşimlere sebep olur. Kompresör hasarlanabilir.

Kompresörlerde Bakım ve Periyodik Kontrol

İşletmelerin daha verimli çalışabilmesi için bütün iş ekipmanlarının her zaman çalışmaya hazır ve arızasız durumda olması gerekmektedir. Ekipmanların (makine, takım, alet, tezgâhların vb) sorunsuz, güvenli ve uzun süreli çalışması için bakımlarının ekipmanın üreticisin belirlediği doğrultuda düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca piyasa rekabeti, makine ve tesislerin daha verimli kullanılması için işletmeleri zorlamaktadır.

Ülkemizde 6331 sayılı kanunla düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işverenlere bu konuyla ilgili bazı yükümlülükler getirmektedir. İlgili kanun gereği çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6. Maddesinin ”b” bendinde iş ekipmanlarının düzenli bakımlarının yapılması şarta bağlanmıştır. Ayriyeten aynı yönetmeliğin 7. maddesinde iş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu ve iş ekipmanının tehlike yaratabileceği durumlarda iş ekipmanının periyodik kontrolünün yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Kompresör Bakımı

Kompresörlerin bakımları ilgili mevzuat gereğince günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık veya benzeri periyotlarla ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır. Günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri düzenli aralıklarla yapılan muayeneler ile tüm bakım ve onarımlar kayıt altına alınır. Kayıt altına alınan kontrol sonuçları iş ekipmanı kullanıldığı sürece ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.


Genel olarak bakım yapılmadan önce şunları yapmak gerekir;

 • Bakım yapmadan önce ana şalterden bütün enerji kesilir,
 • Kompresör çalışır iken kesinlikle herhangi bir kapak açılmaz ve herhangi bir parça çıkarılmaz,
 • Kompresör içerisindeki bütün basınçlı havanın boşaldığından emin olunur.
Günlük Bakım önerileri;

 • Kompresör’ü çalıştırmadan önce mutlaka yağ seviyesi kontrol edilir.
 • Yağ seviyesi yeterli değil ise yağ eklenir.
 • Sürekli olarak yağ ekleniyorsa makinede bir sorun olduğu var sayılabilir.
Haftalık Bakım önerileri;

 • Yağ Deposunda biriken su boşaltılır.
 • Yağ seviyesini kontrol edilir.
 • Radyatör petekleri temizlenir.
 • Toz filtresi mümkün olduğunca temizlenir.
 • Emiş filtresi mümkün olduğunca temizlenir.
Kompresör ve Hava Tankının Periyodik Kontrolü

Kompresörlerin ve hava tanklarının periyodik kontrollerinin yapılmasının gerekliliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çıkarılmış olan İş Ekipmanlarının Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliğinin “Basınçlı Kap ve Tesisatlar” üst başlığı altında ve “Basınçlı Hava Tankları” alt başlığı altında hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda; Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımının periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Yönetmeliğin bu hükmünü yanlış yorumlayarak sadece hava tankının periyodik kontrolünü yapan, kompresöre periyodik kontrol yapılmasının zorunlu olmadığı yaklaşımıyla periyodik kontrol yapan ve rapor düzenleyen kişiler ve firmalar bulunmaktadır.

Bu yaklaşım yanlış bir yaklaşımdır. Kompresörlerin kendi bünyesinde emniyet ventili olan basınçlı bölümleri bulunmaktadır. Hem bu sebeple hem de kompresörün ayarlanan basınç aralıklarında düzgün çalışıp çalışmadığının tespiti sebebiyle periyodik kontrol yapan kişiler tarafından kontrol edilmelidir.

3.png

Kompresör ve hava tankının periyodik kontrolünün İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 5 Ek III (2,1)’de belirtildiği üzere hidrostatik olarak yapılması esastır. Hidrostatik olarak test yapılmasının gereği sıvıların sıkıştırılamaması ve test esnasında basıncı tutma özelliğini kaybetmiş basınçlı kabın olası bir kazaya meydan vermemesidir.

Kompresör ve hava tankının hidrostatik testi işletme kapasitesinin 1,5 katı ile en geç yılda bir defa yapılır. Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılan kontroller sonucunda kayıt numarası bulunan periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır.

Düzenlenen raporda kompresör ve hava tankının kullanımında bir sakınca olmadığının belirtilmesi gerekmektedir. Raporda uygunsuzluk bulunması ve bu uygunsuzluk giderilmeden kompresörün ve hava tankının kullanılmaması gerektiğinin belirtilmesi durumunda, bu hususlar giderilinceye kadar kompresör kullanılmaz. Söz konusu eksiklikler giderildikten sonra ekipmanın güvenle kullanılacağını belirten ikinci bir rapor düzenlenir.

Periyodik Kontrol Yapmaya Yetkili Kişiler Ve Periyodik Kontrol Kayıt Numarası

İlgili standartlar aksini belirtmedikçe işletme kapasitesinin 1,5 katı ile en geç yılda bir defa kompresör ve hava tankının periyodik kontrolü makine mühendisi, makine teknikeri veya yüksek teknikeri tarafından yapılır. Yönetmelik kapsamında periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin bilgilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına elektronik ortamda kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Periyodik kontrol raporlarında kayıt numarası bulunması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bilgilerini bakanlığa bildiren kişilere verilecek kayıt numaraları, yetkili kişiler tarafından düzenledikleri periyodik kontrol raporlarına eklenmelidir.

25.04.2016 tarihinde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 16’da belirtildiği üzere yukarıda belirtilen kayıt numarasının periyodik kontrol raporlarında bulundurulması yürürlülüğe girecektir.

Periyodik Kontrol Raporunda Bulunması Gereken Bölümler

a) Genel bilgiler: Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (telefon, faks, elektronik posta adresi, internet sitesi ve benzeri), periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.

4.png

b) İş ekipmanına ait teknik özellikler: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, imal yılı, ekipmanın seri numarası, konumu, kullanım amacı, CE işaretinin bulunduğu ve gerek görülen teknik özelliklere yer verilir.

c) Periyodik kontrol metodu: İlgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir.

5.png

ç) Tespit ve değerlendirme: Raporun bu bölümünde iş ekipmanının teknik özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanan test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere yer verilir.

6.png

d) Test, deney ve muayene: İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test deney ve muayene sonuçları belirtilir.

e) İkaz ve öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine ilişkin öneriler ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli olmayacağı belirtilir.

7.png

f) Sonuç ve Kanaat: Raporun bu bölümünde kompresör ve hava tankının varsa tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir.

g) Onay: Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır.

8.png

Kompresör ve Hava Tankının Tespit ve Değerlendirmenin Yapılışı

 • Kullanım talimatı ve acil durum ikazları kompresör dairesinde bulunmalıdır.
9.png

 • Kompresörün bulunduğu ortamda yanıcı patlayıcı veya gereksiz malzeme istiflemesi yapılmamalıdır.
 • Hava tankı, kompresör, kurutucu, şartlandırıcı ve hava tesisatı borularının yerleşimi ekipmanların gövdesinin tamamına erişmeyi ve müdahale etmeyi sağlayacak şekilde olmalıdır.
10.png

4. Kompresörün temiz hava emmesi sağlanmış olmalıdır. Hava filtresi düzenli aralıklarla kontrole edilerek temiz durumda olması sağlanmalıdır.

11.png

5. Kompresör ve hava tankının sistemdeki titreşimlerin bağlantılarına zarar vermesi için uygun şekilde yere sabitlenmesi lazımdır.

12.png

6.Kompresörün basınç ayarlama sistemi (presestat) kompresörü ayarlanan basınç aralıklarında çalıştırmalıdır. Kompresörün motoru ayarlanan basınca ulaşıldığında boşa geçmesi veya durması gerekmektedir.

13.png

7. Kompresör ile hava tankı arasında çek valf bulunmalıdır. Çek valf tesisatlarda akışkanın tek taraflı akmasını sağlayan vanadır. Çek valfın kompresörün çalışmadığı zamanlarda havanın geri gelerek kompresörü bozmasını engeller.

Sistemde iki ve daha fazla kompresör bulunması ve hava tankına tek boru ile ulaşılması durumda her kompresörün çıkışında çek valf bulunması gerekmektedir.

14.png

 1. Kompresörde meydana gelebilecek elektrik arızalarına ve gövde kaçaklarına karşı kompresörün tali panosunda kaçak akım rölesi veya kompresör gövdesinden topraklama bulunmalıdır.
15.png

 1. Kompresör ve hava tankı olası bir patlamada çalışanlara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde işletme dışında bulunması gerekmektedir. Kompresör ve hava tankı işletme dışarısında konumlandırılamaması halinde patlamaya dayanaklı bir bölme içerisinde bulundurulmaları gerekmektedir.
16.png

 1. Hava tankında ve kompresörde kalıcı bir deformasyon (yama kaynağı, çarpıklık, eziklik, korozyon, üst üste binmiş kaynak vb.) bulunmaması gerekmektedir.
 1. Emniyet ventili hava tankına doğrudan bağlı (tank ile emniyet ventili arasında bağlantıyı kesecek engeller bulunmamalıdır) ve ayarlanabilir ise ayarı bozulmalara karşı korunaklı olmalıdır.
17.png

 1. Hava tankında blöf musluğu bulunmalıdır. Blöf musluğu tankta biriken su ve pisliklerin dışarı atılmasını sağlar. Ayriyeten tank üzerinde bulunan cihaz, gösterge, vana, blöf vanası veya tesisat borularının durumu ve bağlantıları uygun olmalıdır.
18.png

 1. Hava tankının üzerinde iç basıncı gösteren manometre bulunmalıdır. Manometre uzaktan görülebilecek ve okunacak büyüklükte olmalıdır. Manometrenin basınç gösterge kadranı işletme kapasitesinin 2 katı büyüklükte olmalıdır.
 1. Manometrelerin doğru gösterip göstermediği kalibrasyonlu test manometresi ile kontrol edilmelidir. Manometre üzerine bir çizgi ile işletme basıncı işaretlenmelidir.
19.png

Hava Tankının Hidrostatik Testinin Yapılışı
 • Hava tankının içindeki bütün hava boşaltılır.
 • Hava tankının emniyet ventili sökülür.
 • Hava tankının basınçlı hava çıkışı köreltilir.
 • Tankın içerisine hava kalmayacak şekilde su ile doldurulur.
20.png
 • Tank üzerine test pompası bağlanır.
 • Test pompası ile tank basıncı işletme basıncının 1,5 katına kadar basınçlandırılır.
21.png
 • Tank 30 dakika süreyle işletme basıncının 1,5 katında bekletilir. Bu süre zarfında basınçta herhangi bir düşme olup olmadığı kontrol edilir.
 • Tankın manometresi ile test pompasının manometresinin aynı değeri gösterip göstermediği kontrol edilir.
 • Emniyet ventilinin işletme basıncının 1,1 katı ile açıp açmadığının kontrolü yapılır.
22.png

 • Tankta herhangi bir su sızıntısı, çek valften kaçırma, herhangi bir deformasyon ve emniyet ventilinde herhangi bir sıkıntı gözlenmez ise kompresör ve hava tankı eski durumuna getirilerek çalışmaya hazır halde bırakılır.
Periyodik Kontrol Raporlarında Bulunabilecek Muhtemel Noksanlıklar

Kompresör ve hava tankının genel kontrolleri ve basınç testi yapıldıktan sonra periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi tarafından işverene verilen raporda bazı eksiklikler bulunabilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4,2 maddesinde “İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluğu ortadan kaldırmaz” denilmektedir. Bu sebeple işverenlerin kendilerine sunulan periyodik kontrol raporlarını kontrol ederek eksik kalan hususları giderilmesini istemesi gerekmektedir.

Kompresör ve hava tankının periyodik kontrol raporunda bulunması muhtemel eksiklikler aşağıda belirtilmiştir.

 • Kompresör ve hava tankının işletme içerisinde bulunduğu yer rapora işlenmemektedir. Ekipmanın yerleşim yerinin yazılması olası bir kaza durumunda kompresör ve hava tankının yerinin değişip değişmediği konusu açıklığa kavuşturacaktır.
 • Kompresör ve hava tankının etiketinde yazan teknik özellikleri rapora işlenmemektedir.
 • Periyodik kontrolün hangi standarta dayanarak yapıldığı belirtilmemektedir.
 • Kompresör ve hava tankının üzerinde “CE” işaretlemesinin olup olmadığı raporda belirtilmemektedir. CE işareti iş ekipmanının imalatında dünya normlarına uygun kalite ve standartlarda malzeme kullanıldığını belirtmektedir.
 • Periyodik kontrol raporlarında şablon olarak kullanılan tespit ve değerlendirme bölümlerindeki bilgiler doldurulmamaktadır.
23.png
 • Hava tankının periyodik kontrolünün hidrostatik olarak yapıldığı belirtilmemektedir.
 • Hidrostatik testin hangi şartlar altında kaç derece su kullanarak, kaç bar basınç altında ve kaç dakika süreyle yapıldığı açık olarak yazılmamaktadır.
 • Raporun kompresör ve hava tankının kullanımında herhangi bir sakınca olmadığının belirtildiği sonuç bölümü boş bırakılmaktadır.
 • Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişinin kimlik bilgisi, mesleği ve diploma numarası raporda bulunmamaktadır.
 • Raporda yetkili kişinin imzası bulunmamaktadır. Raporda kontrolü yapmaya yetkili personel yerine bağlı olduğu şirketin sorumlusunun imzası bulunmaktadır.
Kompresör Kazaları

Kompresör Bomba Gibi Patladı (5 Nisan 2013) (
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
)

Beyoğlu’nda, elektrik malzemeleri üreten bir imalathanede meydana gelen patlama korku ve paniğe sebep oldu. Olay sonrası ortalık savaş alanına dönerken, 6 işçi şans eseri patlamayı burnu bile kanamadan atlattı.

Olay, Okmeydanı Şengül Sokak’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik malzemesi üreten iş yerindeki kompresör makinesi büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sırasında iş yerindeki 6 personelin, atölyenin diğer kısmında bulunması muhtemel yaralanma ya da can kaybının önüne geçti. Olayın şiddetiyle dükkânın bazı kısımlarındaki duvarlar yıkıldı. Demir kapı yaklaşık 10 metre yola fırladı. Çevredeki pek çok otomobil ve iş yerinin de camları kırıldı.
Patlamayı önce bomba zannettiklerini belirten iş yeri çalışanları bir gaz sıkışması olduğunu, kendilerinin dükkânın diğer kısmında olması sebebiyle yara almadan kurtulduklarını ifade etti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


İzmir Metro İnşaatında Patlama: 2 ölü (16 Temmuz 2010)

(
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.


Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
)

İzmir’de inşaatı devam eden Üçyol-Üçkuyular metro hattına lojistik destek sağlamak için açılan yaklaşım tüneli girişinde hava tankı patladı. Tankın yanındaki 1 işçi ile parçalarının düştüğü yerdeki 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.
Patlama saat 17.45’de Hatay İnönü Caddesi ile 141 sokağın kesiştiği yerdeki metro şantiyesinde meydana geldi. Yeraltındaki inşaata işçilerin inip çıktığı, malzemenin taşındığı 2’nci Şaft bölgesinde ‘Yaklaşım tüneli’ girişinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Çevredeki apartmanlarda oturanlar korkuyla dışarıya fırladı, bazı evlerin camları kırıldı.

Yeraltındaki metro inşaatına lojistik destek sağlamak için açılan ‘Yaklaşım tüneli’ girişimde çalışan iki kompresörlerinden birinin hava tankının aşırı basınç nedeniyle patladığı anlaşıldı. Kompresörün biri patlamanın etkisiyle parçalanırken, yanında duran işçilerinden biri yaklaşık 15 metre ileriye fırlayarak hayatını kaybetti. Parçaların isabet ettiği bir işçi daha öldü.

Ankara’da Tamir Edilen Kompresör Patladı: 2 Yaralı (06 Kasım 2012)

(
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
)

Ankara’da bir iş yerinde kompresör makinesinin tamiri sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İvedik Özanadolu Sanayi Sitesi 666 Sokak’ta bulunan bir işyerinde kompresör makinesinin tamiri sırasında patlama yaşandı. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama fırlayan kapak iş makinesinin tamirini yapan Halil Bozkan ve Hikmet Eren Tekkökoğlu’nun yaralanmasına neden oldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Onkoloji Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İş Kazası Ucuz Atlatıldı (26 Haziran 2013)

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.


Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada iş kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet Koruluk havalı kompresör ile çalıştığı sırada kompresörün patlaması sonucu yaralandı.
Yaralanan işçi olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavi altına alınan Mehmet Koruluk’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kompresör Patladı ve Duvarı Yıktı

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.


BC Safety Authority tarafından bir kompresörün patlaması ve beton duvarı yıkması sonucunda kompresör ve hava tankları ile ilgili “the Safety Standards Act to owners of compressed air systems and air receivers” adı altında güvenlik tedbirleri yayınlandı.

Charlottesville’de Hava Kompresörü Patladı (12 Aralık 2013)

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.


12.12.2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Charlottesville kentinde kompresör patladı. Patlama çalışanların yemek molasında meydana geldi. İşyeri çalışanı önce büyük bir patlama sesi duyduğunu daha sonra duvarların ve çatının sallandığını ve her yerden duman çıktığını gördüklerini söylediler.

Charlottesville İtfaiye Müdürlüğü patlamanın neden meydana geldiğini araştırıyor.

Yük Gemisinde Kompresör Patlaması (16 Şubat 2010) (Independent investigation into the engine room fire on board the Australian registered bulk carrier)

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.


Avustralya menşeili yük gemisinde 16 Şubat 2010 tarihinde makine dairesindeki kompresörde patlama meydana geldi. Avustralya devletinin yayınladığı Taşıma Güvenlik Raporunda olayın nasıl meydana geldiğini ve alınması gerekli güvenlik önlemlerini açıkladı.

Olay 16 Şubat 2010 tarihinde makine dairesinde yangın başladı. Mürettebat makine dairesinde yangın olduğunu haber verdi. Mühendisler yangının nereden çıktığını anlamaya çalışırken birkaç dakika içinde patlama meydana geldi.

Yangının vidalı tip kompresörde başladığı ve kompresörün basınçlı yağ haznesinin patladığı tespit edildi.

Yapılan incelemede 2 temel güvenlik eksiği tespit edildi. Kompresörün belirli sıcaklığa ulaştığında çalışmayı otomatik olarak kesmediği, kompresörün yüksek sıcaklık ikaz sisteminin çalışmadığı ve ikaz sisteminin kompresörün çalışmasını durduracak şekilde olmadığı belirlendi.

Kaynak :
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.

Makale bilgileri

Paylaşan
Musa Kamil Ekin
Okunma
486
Güncelleme

Musa Kamil Ekin makaleleri

Makaleyi paylaş

Yukarı Alt