Anonim Şirketlerin Kurucu Ortaklarının Sigortalılığı

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Mesajlar
2.222
Tepki puanı
977
Yaş
52
Konum
Ankara
Anonim Şirketlerin Kurucu Ortaklarının Sigortalılığı
Aktif 21 Temmuz 2015

anonim-sirketlerin-kurucu-ortaklarinin-sigortaliligi.jpg

1479
Sayılı Kanunun mülga 24. Maddesinin (1/g) bendi gereğince anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 1.10.2008 tarihinden itibaren 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmıştır.

Kurucu Ortakların Sigortalılık Durumu
5510 Sayılı Kanunun geçici 22. Maddesi uyarınca 1479 Sayılı Kanunun mülga 24. Maddesine tabi olarak sigortalı olan anonim şirket kurucu ortaklarından sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenler hakkında 1.10.2008 tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları devam ettirilmekte, bu süre içerisinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 1.10.2008 tarihi itibarı ile sona erdirilmektedir.

Kanunun 53. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 4. Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmamaktadır.

2015/19 sayılı SGK Genelgesi İle Sigortalılık Durumu,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2015/19 Sayılı Genelge ile Anonim Şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılığı hakkında yapılacak işlemler açıklanmıştır.

Yayınlanan Genelge ile; anonim şirket kurucu ortakları 1.10.2008 tarihinden sonra Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmadıklarından kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı hizmet akdine tabi çalışmaları kaydıyla Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilmesinde sakınca bulunmamakta olup, geçici 22. Madde kapsamında prim ödemekte iken kendi işyerlerinden (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerin de iradelerini (a) bendi sigortalısı olma yönünde kullandıkları hususu dikkate alınarak geçici 22. Madde gereğince devam ettirilen (b) bendi kapsamında sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Geçici 22.maddeyi hatırlatmak gerekir ise;
“Anonim şirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına ilişkin geçiş hükümleri:

GEÇİCİ MADDE 22 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.)

Bu Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen anonim şirketlerin kurucu ortaklarından daha önce 1479 Sayılı Kanunun 24. Maddesine tabi olarak sigortalı olanlardan sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle sona erer.”
 
Üst