• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Sadece 3 yıl çalışmakla bilirkişi olmak yeterlimidir?

  • Evet

  • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.

Ali KİLCİ

Yönetim Grubu
Katılım
12 Ağustos 2014
Sertifika
B Sınıfı
Firma
Desan Deniz İnş. San. A.Ş.
Nasıl Bilirkişi Olunur, Nereye Başvurulur?

Konuyu aydınlatmak amacı ile bilirkişi olmanın şartları ve müracaat usulüne ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik? hükümlerine göre yapılmaktadır.


T.C. İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından her yıl Ekim ayı içerisinde, bir sonraki yılın bilirkişi müracaatlarına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.

Başvuru zamanı ve başvuru yeri;Başvurular her yıl Ekim ayı sonuna kadar yapılmaktadır.
Başvuru yeri;

İstanbul Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Çağlayan/İSTANBUL dur.

(Adalet Komisyonu Başkanlığı, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı B Blok 2.Katta bulunmaktadır.)

BAŞVURU ŞARTLARI


1) Gerçek kişilerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,

c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

f) İstanbul ili çevresinde oturması veya meslekî faaliyetini icra etmesi,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

h) Halen faaliyetine devam ediyor olması gerekmektedir.

2)Tüzel kişilerin;

a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,

b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU USULÜ


Bilirkişilik müracaatının, derneğimizin internet sayfasında her yıl EKİM ayında kullanıma açılan başvuru formunun (dilekçenin) eksiksiz olarak doldurularak, bu dilekçe ile Adli Yargı Adalet Komisyonu'na şahsen yapılması gerekmektedir. (Başvurular kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile de yapılabilmektedir. Ancak bu şekilde başvuru yapılabilmesi için bağlı bulunduğunuz oda veya çalıştığınız kurumdan bilgi alınız.)


BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER


a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) İstanbul il sınırları içinde oturduğu, ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,

c) Adlî sicil kaydı, (Son altı ay içinde alınmış)

d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,

e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

f) İki adet vesikalık fotoğraf (Birisi başvuru formuna yapıştırılacak)

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.


UZMANLIK ALANLARI


1. Kaçakçılık,

2. Gümrük Mevzuatı konusunda,
3. İmza ve yazı incelemesi (Grafoloji),
4. Orman suçlan konusunda,
5. Eşyaların değerlerinin tespiti konusunda, (Ziynet eşyası, otomobil, cep telefonu, halı, saat, giyim eşyaları, gümüş süs eşyaları vs.)
6. Fikir ve sanat eserleri konusunda,
7. Tercümanlık, (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça vs.)
8. Sağır ve dilsizlerin ifadesinin alınması konusunda,
9. Trafik kazaları konusunda,
10. Marka hukuku konusunda,
11. Haksız rekabet konusunda,
12. Mali konularda (mali müşavirlik, hesap uzmanlığı)
13. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmaları ve uygulamaları - Tarihi Eserler konusunda, (Arkeolog, mimar vs.)
14. Bankacılık işlemleri konusunda,
15. Muhasebe,
16. Bilişim suçları konusunda,
17. Vergi Usulü Kanunu konusunda,
18. Tazminat konusunda,
19. Kredi kartları, sahteciliği konusunda,
20. Kumar makineleri konusunda,
21. Yangın konusunda,
22. Gemicilik konusunda, (gemi taşımacılığı, gemi makine mühendisliği, gemi sörveyi vs.)
23. İthalat ve ihracat uzmanlığı konusunda,
24. Petrol ürünleri konusunda, (kimyager, kimya mühendisi)
25. Sigortacılık konusunda,
26. Kriminoloji konusunda,
27. Sosyal hizmetler konusunda, (Sosyal hizmetler uzmanı, pedagog, psikolog)
28. SPK ve İMKB davaları konusunda,
29. CD, VCD, DVD gibi ürünlerin kopya olup olmadığı ve içeriklerinin eser niteliğinde olup olmadığı konusunda,
30. Ses ve Video kaydı ile TV yayınlarının çözümü ve yayın akışlarının tespiti konusunda,
31. Elektrik hırsızlığı konusunda,
32. Uyuşturucu maddelerin niteliği konusunda,
33. İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda,
34. 6136 sayılı kanun konusunda, (Ateşli silahlar, bıçaklar ile diğer aletler hk.)
35. Haberleşme konusunda,
36. Güzel sanatlar ve bölümleri,
37. Tekstil Mühendisliği,
38. Makine Mühendisliği,
39. Endüstri Mühendisliği,
40. Jeoloji Mühendisliği,
41. Jeofizik Mühendisliği42. Jeodezi ve fotogrametri Mühendisliği43. Gemi Mühendisliği,
44. Bilgisayar Mühendisliği,
45. Harita Mühendisliği,
46. İnşaat Mühendisliği,
47. Yazılım Mühendisliği,
48. Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
49. Mimarlık,
50. Edebiyat,
51. Konservatuar tüm dalları,
52. Patent konusunda,
53. Fikri mülkiyet alanı konusunda,
54. Hukuk konusunda (Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Icra-lflas Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku)
55. Tıp konusunda,
56. Eczacılık konusunda,
57. Gemi, Uçak ve Tren kazaları konularında,
58. Marka, Patent ve Tasarım taklidi işler konusunda.


Alıntıdır.
 
Üst