• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çalışan Temsilcisi Kimdir? Çalışan Temsilcilerinin Eğitimleri Nasıl Düzenlenmelidir?

Orhan YILMAZ

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Ekim 2014
Sertifika
B Sınıfı
Firma
ARYA BELGE
Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN EĞİTİMİ


Çalışan temsilcileri 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir.
Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde kurul üyeleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında özel eğitim verilmesi sağlanabilir.

Çalışan temsilcilerine verilecek eğitim süreleri,

Çalışan temsilcileri 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen sürelerden az olmamak kaydı ile;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat şeklinde temel eğitimini almalıdır.

Bu eğitim süreleri dışında iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde çalışan temsilcilerine kurulla birlikte en az 4 saatlik bir eğitim verilmelidir. (İsg kurulları hakkındaki yönetmelikte açıkça bir süre belirtilmemiştir.)
 
c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,
Çalışan temsilcisi

MADDE 20 –(1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.

c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.

d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.

e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.


(2) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.

(3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

(4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

(5) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

çalışan temsilcileri kanunen büyük sorumluluk düşen kişiler ve bu kişiler sayısı genelde 1,2,3... bu özel eğitim birebir verilip neler anlatılmalı nelere değinilmeli neler atlanmamalı aklımda deli sorular var iyi çalışmalar
 
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ


· Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır.

· Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilân edilir.

· İşyerinde çalışanların aday olabilmeleri için 2 nci maddedeki kriterleri sağlamaları esastır. Bu kriterleri taşımaları halinde aday olmaları engellenemez.

· Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şartlar sağlanır ve yeterli sayıda personel işveren tarafından görevlendirilir.

· Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilân edilir.


ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ


· Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur:

· İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,

· En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,

· En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

· Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, işyerinde 3 yıllık iş deneyimi bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendi, çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN SEÇİLME VEYA ATANMA KOŞULLARI


· Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir.

· Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir.

· Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.


ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ· Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

· Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz.

· Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

Kayıt

· Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutanağın işveren veya vekili ve seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur. Tutanaklar ile oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanır.
 
Sosyal denetimler ve Bakanlık denetimlerinde seçim yapıldığının kanıtları da istenebilmekte. Bu nedenle temsilci seçimi tarih ve yerini belirten duyuru ve oy pusulalarının da saklanmasında fayda vardır. Ayrıca seçime ait bir kaç fotoğrafta tutanaklara eklenirse faydalı olacaktır. Bilgilerinize.
 
bu saydığınız özellikleri biliyorum benim sorum çalışan temsilcisine nasıl bir eğitim slaytı hazırlarız yada nasıl bir talimat imzalatırız
 
@Enver Çığşar

Merhaba Enver bey çalışan temsilcisi arkadaşların eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış bir sunum,
Çalışan temsilcilere eğitim sonrası hatırlatma amaçlı bir bilgilendirme dökümanı,
Çalışan temsilcisi seçimi veya ataması sonucu kullanılabilecek bir atama tablosu umarım işinizi görür.
 

Ekli dosyalar

 • ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ EĞİTİMİ.ppt
  3,5 MB · Görüntüleme: 1.637
 • ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ ATAMA TEBLİĞİ.docx
  28 KB · Görüntüleme: 755
 • Çalışan Temsilcisi Bilgilendirme dökümanı.docx
  36,9 KB · Görüntüleme: 1.087
Bilgilendirmeler için teşekkür ederiz.

Şirketimizde sadece İSG kapsamında olmamakla beraber çalışan temsilcisi olarak görev almaktayım. Seçilme usul esasları tebliğde yer aldığı üzere yapmıştık. Herkesi en az mühendis olduğu şirkette bu aranan kriterler komik kalabiliyor. :)

İlerleyen zamanlarda iş sağlığı uzmanlığı ihtiyacı olacağı için öncelikle C sınıfı uzmanlık belgesi almam gerekiyor. İSG kapsamında görevimi sanıyorum bırakmam gerekecek. Gönüllülük esası olarak devam edeceğim. ;)
 
@learsesa
Çalışan temsilcisi çalışanlar içimden seçildiği için ek ücret verilmiyor, bu durum bazı yerlerde işveren insiyatifinde de olabiliyor...
 
Arkadaşlar çalışan temsilcisi görevimi çalışma arkadaşıma devrettim. Geçen aydan bu yana iş güvenliği uzmanı olarak da görev almaya başladım. Ek ücret beklentisi çalışan temsilcisi için gereksiz bence. İSG uzmanlarına belki ek ücret verilebilir tabiki.

Sendika var ise işyerinde sendikadan görevlisi kişi çalışan temsilcisi oluyor doğal olarak. Onlarda ek ücret olmasa da belirli günler toplantı için izin alınabiliyor diye biliyorum.
 
Merhaba Arkadaşlar Çalışan Temsilcisi ile ilgili bir sertifika hazırlamak istiyorum . Acaba örnek var mıdır?
 
Merhaba hayırlı çalışmalar herkese 2000 kişilik bir kamu kurumunda büro personeli olarak calisiyorum benim sorum isci temsilcisi iş yerinde idari personel olarak atanması durumunda işçi temsilcisi olarak görev yapmasında engel varmıdır yada idari personelden idare amiri yada yardımcısı gibi pozisyonda çalışanlar işçi temsilcisi olabilirler mi teşekkür ederim
 
Merhaba,
Yabancı bir fabrikada çalışan temsilciliği görevini seçimle üstlenmiştim yaklaşık 1,5 yıl kadar öncesi görevden el çekmek istiyorum ve nasıl bir yol izlemeliyim, istifa dilekçesi örneği varmıdır desteğinizi önemle rica ederim. İyi günler
 
Üst