Çevresel Yükümlülüklerimiz

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Konular
2.038
Mesajlar
2.221
Tepki puanı
948
Konum
Ankara
Çevre kuralı 1:
Sosyal tesislerden (ofis,Yemekhane,koğuş…) çıkan printer kartuşları, tonerler, bitmiş piller ve floresan ampülleri tehlikeli atık kapsamında değerlendirilmeli ve tehlikeli atık alanına götürülmeli ve atık alanında önceden belirlenmiş kutularının/konteynırlarının içine atılmalı.
Tehlikeli Atıkların şantiye sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla ilişkili olarak tüm çalışanlar sorumludur.
Şantiye içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan işçiler sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almalıdır.
Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku bulduğunda valiliği bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf işlemi ve kaza yerinin bildirimi için Çevresel kaza / olay Formu kullanılır.
Atıkların taşınması bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca yapılması zorunludur. Taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla aynı kap içinde taşınacak atığın kod numarası aynı olmak zorundadır.
Çevre kuralı 2:
Bakım ve onarım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kullanılmış aküler, atık makine yağları, antifriz, kaynak elektrotları, boşalan yağ yakıt varilleri, yağ filtreleri ve tüm bunlara bulaşmış eldiven, bez vb. maddeler tehlikeli atık sahasına götürülmeli ve atık alanında önceden belirlenmiş kutularının/konteynırlarının içine atılmalı.
Çevre kuralı 3:
Şantiye sahası içinde gerekli noktalara koyulmuş çöp kutularına çöpler atılmalı. Yere atılan her çöp toplanması için bir zaman ve çaba gerektirir. İçinde ekonomik değeri olanlarını seçmek zorlaşır.
Çevre kuralı 4:
Çöp kutularının kapakları koku ve yağmur suyuna karşı her zaman kapalı tutulmalı.Kapakları eksik olan çöp kutularının kapakları temin edilmeli.
Çevre kuralı 5:
Şantiyedeki çöpler şantiye içinde güvenlik ve sağlık açısından düzenli periyotlarla belediye araçlarına teslim edilmeli.
Katı atıkların, üretici veya taşıyanları tarafından denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere, ormanlara ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmesi yasaktır .Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur.
Çevre kuralı 6:
İnşaat, moloz ve hafriyat atıkları belediyenin gösterdiği alana lisanslı uygun araçlarla götürülmeli ve gönderilen miktar kayıt altına alınmalı.
Çevre kuralı 7:
Şantiyede hangi atıkların nereye atılacağı konusunda bilgilendirici ve uyarıcı levhalar tüm çalışanlar ve tedarikçiler tarafından anlaşılmalı ve levhalara uygun faaliyetler yapılmalı.
Çevre kuralı 8:
Atık kağıtlar tekrar kullanılabilir olduklarından ekonomik değerleri vardır Atık kağıtların geri dönüşümü için belirli noktalara atık kağıt kutularına atılmalı. Atık kağıt kutularının yağış almayan yerde bulundurulması sağlanmalıdır.
Çevre kuralı 9:
Plastik muhteviyatlı atıkların ekonomik değeri vardır (pvc boru, her çeşit kablo, çeşitli naylon vb.) geri dönüşüm amaçlı olarak biriktirilmesi gerekmektedir.
Çevre kuralı 10:
İnşaat faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan hurda nitelikli metal,tel, çivi, tahta vb. gibi malzemeler oluşturduğu noktada ayrıştırılarak tekrar kullanılmak ya da geri kazanılmak üzere belirlenen toplama noktalarında toplanmalı. Hurda metaller satılmakta ve ekonomik değeri yok olmadan değerlendirilebilmektedir.
Çevre kuralı 11:
Hurdalar hurda malzeme sahasına getirilmeli ve dağınık bir şekilde sahada bırakılmamalı. Sahada veya oluştuğu yerde bırakılan hurda malzemeler sağlık ve güvenlik tehlikesi oluştururlar.Örneğin yangın, Tetanos v.s
Çevre kuralı 12:
Çeşitli inşaat faaliyetlerinden arta kalan kimyasallar, (solvent ve yağ çıkarıcı maddeler, asitler bazlar ve alkaliler, boya, tiner, cila, kaynak elektrotları vb. malzemeler ) ve bunlara ait boş kutu, teneke ve variller, tehlikeli atık sahasına gönderilmeli uygun bertarafı sağlanmalıdır.
Çevre kuralı 13:
Tıbbi atıklar iş yeri hekimi tarafından tıbbi atık işaretli, ağzı kapalı özel çöp poşetlerinde biriktirilip lisanslı bertaraf tesislerine teslim edilmeli, çöplere kesinlikle karıştırılmamalıdır.
Çevre kuralı 14:
Herhangi bir dökülme, sızıntı ya da taşma durumunda kullanılabilecek absorban, nötralizan (kum, talaş vb.) malzemeler ile süpürge, kürek gibi yardımcı ekipmanlar bulundurulmalıdır.
Çevre kuralı 15:
Tehlikeli atık sahasına çevre sorumlusunun bilgisi dışında atık veya başka bir malzeme bırakılmamalı ya da sahadan dışarı çıkarılmamalı.
Çevre kuralı 16:
İşçiler ve Taşeron işçileri çöplerini (naylon, lastik evsel atık vb.) yakarak imha etmeleri yasaktır. Yakarak imha etmek hava kalitesini bozarak hava kirliliğine sebep olur.
Çevre kuralı 17:
Kazı ve dolgu çalışmaları sırasında yükleme, boşaltma veya taşıma sırasında gerektiğinde sulama yapılarak ya da hafriyat taşıyan araçların üzeri branda ile örtülerek toz oluşumu ve malzemenin yola dökülmesi engellenmelidir.
Çevre kuralı 18:
Kimyasal madde içeren atıksu, kanalizasyona ya da yağmur suyu kanalına verilmesi yasaktır.
Çevre kuralı 19:
Hurdalar hurda sahasına koyulmalı , hurda demirlerin toprak ile teması kesilmelidir.
Çevre kuralı 20:
Artan hazır beton, sahaya gelişigüzel dökülmesi yasaktır. Mikser içinde kalan beton artıklarının şantiye içinde yıkanıp temizlenmesi yasaktır. Toprak kirliliği ve su kirliliği oluşturan bu durumun engellenmesi gerekmektedir.
Çevre kuralı 21:
- Atık akümülatörünüzün içindeki asitli sıvıyı toprağa, suya, kanalizasyona dökmeyiniz.
- Atık akümülatörünüzün plastik kısımlarını soba ve kazanlarda yakmayınız.
- Atık akümülatörleri çocuklardan uzak tutunuz.
Çevre kuralı 22:
Almış olduğunuz ürün, kullanım süresi dolup, atık haline geldiğinde insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla en yakınınızda bulunan atık pil/akümülatör geçici depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla;
1-Atık pil/akümülatörünüzü sızdırmaz, kaplarla donatılmış ürünlerinizin satıldığı noktalara veya kabul edilen diğer noktalara teslim ediniz.
2- Atık pil/akümülatörünüzü evsel ve/veya diğer atıklarla karıştırmayınız, kesinlikle toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine v.b. ortama dökmeyiniz, soba ve kazanlarda yakmayınız.
3- Atık pil/akümülatörünüzü gelişigüzel herhangi bir yere bırakmayınız, bunları çocuklardan uzak tutunuz ve atık pilinizi en yakın toplama noktasına teslim ediniz.
Çevre kuralı 23:
Atık motor yağları dahil atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu çıkan atıkların çevreye zarar verecek şekilde sahada boşaltılması veya yenisi ile değiştirilmesi, depolanması, doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzeysel sular ile yeraltı suyuna, denizlere, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi ve mevcut düzenlemeler ile belirlenen limitleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde işlenmesi yasaktır.
Atık yağların, Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, alınıp satılması ve bertaraf edilmesi, fuel-oil veya diğer sıvı yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır.
Tüm çalışanlar
Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
Atık yağların taşınması ilgili valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce atık yağın kategorisine uygun araçlarla yaptırmakla,
Aynı araçta, aynı kap içinde taşınacak atık yağların kategorisi aynı olup olmadığını kontrol etmekle.
Atık yağ taşıma aracının dış yüzeyi kırmızı renkli, tankın üzerinde “Atık Yağ Taşıma Aracı” ibaresi olan ve taşıdığı atık yağın kategorisi belirli olan araçla taşıttırmakla,
Farklı kategorideki atık yağları birbirleriyle, PCB, PCT ve diğer tehlikeli atıklarla karıştırmamak ,tehlikeli atıkla kirlenmiş yağlar için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini uygulamakla,
Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertaraf ettirilmesini sağlamakla, Atık yağların tesis dışına taşınmaları durumunda Ulusal Atık Taşıma Formu’nu doldurmakla,
Atık yağlara ilişkin atık yağ beyan formlarını, analiz belgelerini, atık yağ miktarını, ulusal atık taşıma formlarını, fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişleri ile Bakanlıkça istenecek diğer belgeleri bir denetim anında ya da istendiğinde yetkililere ibraz etmek amacıyla 5 yıl süreyle tesiste muhafaza etmekle yükümlüdür.
Atık yağlar kalınlığı en az 25cm olan betonarme zeminin ve havuzlama yan duvarlar içlerinin, dökülmelere karşı geçirimsizliğini sağlamak amacıyla epoksi boya, geomembran ve benzeri tecrit malzemesi ile kaplanmış geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilmiş tanklar/konteynerler içinde topla. Farklı kategorilerdeki atık yağlar için farklı tanklar/konteynerler kullanılır. Atık yağ geçici depolama tankları/konteynerleri göstergeli olmalı, tanklarda/konteynerlerde aşırı dolmayı önleyici tertibat olmalı, işaretli yere kadar doldurulmalıdır. Hiçbir zaman atık yağ geçici depolama tankları/konteynerleri tam dolu bırakılmamalı, kolayca doldurulabilir ve boşaltılabilir olmalıdır. Tankların/konteynerlerin ağzı yeterli büyüklükte ve kapalı olmalıdır. Bu tanklar/konteynerler, diplerinde toplanmış katı veya çamurumsu çökeltilerin gerektiğinde temizlenebilmesi için gerekli düzeneğe sahip olmalı ve yağmur suyundan korunmalıdır. Atık kabul alanı yağmura karşı korunmalıdır etrafı kimsenin yaklaşmaması için muhafaza altına alınmalı, dökülmeye ve yangına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
Tanklar/konteynerler kırmızı renkli olmalı, üzerinde “Atık Yağ” ibaresi yer alıp almadığını kontrol et.
Atık yağların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, atık yağ üreticileri, taşıyıcıları, geri kazanım ve bertarafçıları kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan ötürü üretici ve piyasaya sürenlerin tazminat sorumluluğu kusurları oranında saklıdır.
Çevre kuralı 24:
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının karıştırılmaması esastır. Hafriyat sırasında bitkisel toprak sıyrılarak ayrı ve uygun bir yerde depolanmalı . inşaat ve yıkıntı atıklarına karıştırılmaması gerekmektedir.
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilenler, taşıyıcı ve depolayanlar cezai işlemler uygulanır.
Çevre kuralı 25:
Kullanılan kimyasal malzemelerin etiketlerinde ve malzeme güvenlik formlarında R ve S kodlarına dikkat ederek kullanın.R ve S kodları kimyasaldan kaynaklanabilecek Güvenlik ve Sağlık Önlemlerini ifade eder.
Çevre kuralı 26:
Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır
................... VE ................... inşaat için veya adına çalışan herkes kullanılan malzemeye (plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri) ve oluştuğu kaynağa (evsel, imalat) bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve belediyenin ya da yetkili kuruluşların istediği şekilde toplama sistemine verilmek üzere hazır etmekle yükümlüdürler
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipman mavi renklidir; sadece cam ambalaj atıklarının ayrı toplanması için kullanılan kumbaraların rengi yeşil ve/veya beyaz olarak belirlenmiştir.
Tehlikeli atıklara ile bulaşmış ambalajlar, bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı tehlikeli atıklara uygulanan yöntem gibi uygulanır.
Çevre kuralı 27:
Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinde gündüz zaman dilimi (07:00 - 19:00) dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülmesi yasaktır.
 
Üst Alt