• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Mali Tatilde Sosyal Güvenlik Iş Ve Işlemleri

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
Mali Tatilde Sosyal Güvenlik İş ve İşlemleri
07 Temmuz 2015

5604 sayılı Kanuna göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) Mali Tatil uygulanır. Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından mali tatil kapsamına dâhil olan ve olmayan durumlar açısından, kısa ve net bilgiler içeren önemli notları sizlerle paylaşacağız.

İşyeri Bildirgesi Verilmesinde Geçerli Süreler
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 11. Maddesine istinaden;

İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluş aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin bu bildirimleri, Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

Kuruma ilk defa tescili yapılacak işyerlerinde en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte,

  • İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ile nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin ya da işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içerisinde,
  • İşyerinin miras yolu ile intikali halinde mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermelidir.
Bu durumda, İşyeri Bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü takip tarihinden itibaren yedi gün uzayacaktır. İş yeri bildirgesi tali Tatilin son gününü takip eden yedinci günün sonuna kadar, yani 27.07.2015 tarihine kadar verilebilecek ve bu durumda iş yeri bildirgesi yasal süre içinde verilmiş sayılacaktır.

İşe Giriş Bildirgesinde Geçerli Süreler
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 11. Maddesine istinaden;
İşverenler, 4. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce,sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,
b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç, söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,
c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,
Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü takip eden tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde Geçerli Süreler
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 25. Maddesine istinaden, 4 (a) sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirim, işveren tarafından sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde Kuruma yapılmalıdır. Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü takip eden tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

APHB Belgesinin Verilmesinde Geçerli Süreler
Özel sektör işverenlerinin 2015/Haziran ayına ait asıl, ek veya iptal nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini vermeleri gereken son gün mali tatil döneminden sonraki bir tarihe denk gelse de aylık prim ve hizmet belgesi (APHB), 27 Temmuz 2015 tarihine kadar verilebilecektir.

İdari Para Cezalarında Ödeme ve İtirazda Geçerli Süreler
5510 sayılı Kanunun 102. Maddesine istinaden, işverenlerin tebliğ edilen idari para cezalarını, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemeleri veya aynı süre içinde itiraz etmeleri gerekmektedir. İdari para cezalarında ödeme ya da itiraza ilişkin 15 günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamaktadır.

2015 yılı Temmuz ayı için, 27.07.2015 tarihi, anılan süreler için son gün olarak belirlenecektir.

İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbrazında Geçerli Süreler
Denetim ve kontrolle görevli SGK memurlarınca mali tatil döneminde yapılan denetimlerde, SGK Müfettişleri ile SGK Denetmenlerinin, işverenlerden iş yerlerine ait yasal kayıt ve belgeleri istemeleri halinde, işverenler tarafından iş yerlerine ait yasal kayıt ve belgelerin, mali tatilin son gününü takip eden tarihten itibaren 7 gün içinde, yani 27 Temmuz 2015 tarihine kadar ibraz edilmesi gerekmektedir.

Mali Tatilde İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimlerinde Geçerli Süreler
5510 sayılı Kanun kapsamında;

  • İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri,
  • İş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken belgeler,
  • Sigortalıların istirahatli durumlarında, istirahatli günlerde sigortalı işyerinde çalışmadığına dair bildirim,
  • Prim ödeme yükümlülerinin kendileri ile ilgili iş ve işlemleri
Mali tatilde anılan süre uzatımı kapsamına girmemesi nedeniyle, anılan yükümlülüklerin Yasal süresi içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Datassist Mevzuat Kulübü
 
Üst