• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Memurların Bilmesi Gereken Hayati Konular!

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
Memurların bilmesi gereken hayati konular!
İsmail Eskioğlu Haberleri
Eklenme Tarihi: 02-08-2015 17:56:00 | Güncelleme: 03-08-2015 17:28:02
611x395_memur_55bdd3e0d89d0.jpg


Bugünkü yazımızda, memurların en fazla ihtiyaç duyduğu konularla ilgili olarak, Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz soru cevap şeklindeki pratik bilgileri vermeye çalışacağız.
1- İstifa eden memur KPSS ile atanırsa bekleme süresine tabi olur mu?

Memur statüsüne girdikten sonra istifa edenler KPSS sonuçlarına göre atanmış olsalar da bekleme süresine tabi olurlar.

İstifa eden Devlet memurunun yeniden atanması için geçmesi gerekli olan 6 aylık sürenin başlangıç tarihinin de istifanın onaylandığı tarih olduğunu belirtmek isteriz. Merkezi yerleştirme sonucu ÖSYM tarafından bir kadroya yerleştirilen adayın atamasının yapılması için ilgili Kuruma başvuru tarihi itibariyle de bu sürenin dolmuş olması gerekmektedir.

2- 2914 sayılı Kanuna tabi olanlardan istifa edenler bekleme sürelerine tabi olurlar mı?

Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmakta iken istifa eden bir personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir kadroya atanmasında söz konusu Kanunun 97 nci maddesinde geçen bekleme sürelerine tabi olmadıklarını söyleyebiliriz.

Tersi durumda da bekleme süreleri aranmaz. Yani memur olarak çalışanlardan istifa edenlerin 2914 sayılı Kanuna tabi bir göreve atanması halinde de bekleme sürelerine tabi olmadan atanmaları söz konusudur.

3- Muvazzaf astsubaylardan 2 yıldan az süre görev yapanlardan istifa edenler memur olarak atanabilir mi?

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde yer alan; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü uyarınca, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi subay ve astsubayların bu kapsamda gerekli şartları taşıması kaydıyla Devlet memurluğuna atanmaları mümkündür

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde Devlet memurluğundan çekilmeye dair yer verilen hükümler bu Kanuna tabi Devlet memurları için söz konusu olup, diğer personel kanunlarına tabi personelin kendi mevzuatı uyarınca görevinden ayrılması veya istifası hallerinde bu hükümlerin uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Dolayısıyla; muvazzaf astsubay olarak 2 yıldan az süreyle görev yapanların diğer şartları taşıması halinde 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca Devlet memurluğuna atanması mümkün olup, bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun 97 nci maddede belirlenmiş olan bekleme süreleri de uygulanmayacaktır.

Daha önce yürürlükten kaldırılan 1 seri nolu Kamu Personeli Genel Tebliğinde bunlar açısından iki yıl çalışma süresinden sonra memuriyete alınma şartı getirilmişti. Son görüşlere göre iki yıl şartının kaldırıldığını görüyoruz. Bu Tebliğde şu hususlara yer

- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi subay ve astsubayların,

- 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubayların,

- 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman jandarmaların,

- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi hakim ve savcıların,

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları; durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.

İşte burada belirtilen statülerdeki kamu personeli için bekleme süreleri de uygulanmamaktadır.

4- Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olan Savcı ve Hakimler görevinden istifa ederlerse memur olarak atanmalarında bekleme sürelerine tabi olurlar mı?

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre çalışmakta iken görevinden kendi isteği ile çekilenlerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurluk kadrolarına atanırken haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bekleme sürelerine ilişkin 97 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında sadece istifa sonrası dönüş prosedürü uygulanır.

5- Memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan personel, 399 sayılı KHK'nin 3/c maddesinde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna atanabilirler mi ve 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olurlar mı?

Memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılanlardan farklı bir statüde tanımlanan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna sınavsız olarak atanmaları mümkün olup, bunlar 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine de tabi değildirler.

6- Aday memur iken aldığı disiplin cezası nedeniyle görevine son verilenlerden, 2914 sayılı Kanun hükümlerine tabi bir kadroya atanacaklar, 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yer verilen bekleme süresine tabi olurlar mı?

657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde; Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenlerin (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmayacakları hükme bağlanmış olup, aldığı disiplin cezası nedeniyle görevine son verilen aday Devlet memurları, 2914 sayılı Kanun hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi değildirler.

7- İstisnai kadrolara atamada bekleme süresi var mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara mezkur Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyanlar arasından memur atanmakta ve ilgililer hakkında 657 sayılı Kanununun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanmaktadır. Bu itibarla, yukarıda sözü edilen bekleme sürelerinin istisnai memuriyetlere atanmada söz konusu olmadığı, istisnai memuriyetlerden başka kadrolara naklen atamalarda da aynı esasların geçerli olduğu ancak istisnai memuriyet kadrolarında çalışmakta iken çekilen veya çekilmiş sayılanların diğer kadrolara atanmaları halinde ise bekleme sürelerine tabi olduğunu ifade etmek isteriz.
 
Üst