• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Işverenin, Iş Kazasını Sgk’ya Bildirme Yükümlülüğünün Tanımı Ve Kapsamı Nedir?

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
506 sayılı Yasanın 27. maddesi, işvereni, iş kazasını o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlü tutmaktaydı. Aynı konu, 5510 sayılı Yasanın 13. maddesinde, belirli ayırımlar yapılarak düzenlenmiştir. Gerçekten, anılan maddenin ikinci fıkrasına göre, iş kazasının 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5. madde kapsamında bulunan sigortalılar açısından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde (m. 13/11, a); (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı açısından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde (m. 13/11, b) Kuruma bildirilmesi zorunludur. Ancak, 13. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten başlar.

6331 sayılı İSGK da, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimine ilişkin 14. maddesinde, işvereni, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yapmak ve bunlarla ilgili raporları düzenlemekle yükümlü tutmuştur. İşveren, iş kazalarını, kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirecektir (İSGK m. 14/11).

Yabancı ülkelerde meydana gelen iş kazasının da, üç iş günlük bildirim süresi içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur. Ancak, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, üç iş günlük bildirim süresi iş kazasının öğrenildiği, Kurumca kabul edilebilir belgelenmiş bir mazeretin olması koşuluyla mazeretin ortadan kalktığı, tarihten itibaren başlar (SSİY.m. 90).

2925 s. K. kapsamındaki tarım işçileri açısından bildirim süresi , kazadan sonraki iki gün olarak belirtilmiştir(m. 10).

“İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesi” hakkında 2012/13 sayılı Kurum Genelgesi ile iş kazası ve meslek hastalıklarının artık Kuruma elektronik ortamda gönderilmesine başlanmıştır. Buna karşılık 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar ile Kanunun 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların işyeri sicil numarası olmaması nedeniyle elektronik ortamda yapılamayan bildirimler ile elektronik alt yapının olmadığı yerlerde meydana gelen vakalara ilişkin bildirimler kağıt ortamında yapılabilecektir.

Kaynak :
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst